Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Rosenportalen

Information om Rosenportalen

Staffan Sasses gränd 6

GPS: 59.32533, 18.073164

Här kunde man se henne komma ut på morgonen och komma hem trött efter en lång dags arbete på kvällen, ja Karin Månsdotter alltså. Det här är en av Gamla Stans kulturskatter som gör att historien känns levande när man står framför den gamla portalen vid Staffan Sasses gränd 6.

Huset kallas idag för det Benterska huset och här har det funnits bebyggelse sedan medeltiden. Gränden som portalen, kallad Rosenportalen, sitter vid hette en gång Ignatiigränd* och gick före byggandet av det Tessinska palatset åren 1694-1701 hela vägen ut till Slottsbacken, det sas då om gränden:

"Ignatii gränd, som så är nembder effter booktryckiaren Ignatiius Meurer, war så trång att gher knapt en kärra kunde framkomma; theruti woro belägne tree huus, alla täckte medh koppar, som berättas hafwa warit upbygde med K. Erickz, K. Johans och K. Carlz d. 9:des bekåstnad, hwilkas nampn ochså med jernbeslag warit satte uti bielkarna utanför muren; och wore deruti sköne spijsar medh wackert bildthuggerij wäl gjorde och förgylte förfärdigade af den konstige krukemakaren som ochså gjort konungamonumenten i Riddarholmskyrkian. Uti desse ofwannembde huus förmenas högstbemelte Konungar hwarefterannan hafwa hafft sine Concubiner. Utom desse tree huus war ochså uti samma gränd det fierde sammaledes koppartäckt med Lilliecroonas wapnet öfwer porten. Ifrån förenempde trenne huus berättas hafwa hwälfde lööngångar under gatan in till Slåttet".**

Det står alltså att det låg tre hus i gränden som hade byggts på kungarna Erik XIV, Johan III och Karl IX:s bekostnad och att de hade haft sin frillor (älskarinnor) boende där samt att stenhuggaren Lukas Werdt (det står i Johan III:s brev till Anders målare att den "konstige krukemakaren" var stenhuggaren Lukas Werdt) gjort de öppna spisarna och annat bildhuggeri på husen. Det är m.a.o. sannolikt även han som gjort portalen men det finns inte dokumenterat utan är bara en trolig gissning.

Det finns en detalj på själva portalen som ytterligare gör det troligt att det är stenhuggaren Lukas Werdt som gjort portalen (som kallas för Rosenportalen efter de två rosorna i vardera övre hörnen), det är att sidorna på portalen är gjorda som balustrader vilket var vanligt när man gjorde öppna spisar förr i tiden. Lukas Werdt gjorde ju just öppna spisar så det ligger nära till hand att han gjorde portalen på ett sätt som han var van vid.

Rosenportalen är daterade till ca år 1580 enligt Josephson och Uppmark, senare steninventeringar säger snarare 1600 men oavsett vilket så är det under ovan nämnda tidsperiod och det gör den till Gamla Stan äldsta portal*** och en viktig kulturskatt. Murverken söder om portalen är undersökta och bekräftade att de är från medeltiden

Vi känner inte till husets ägare före den 6:e maj år 1692 då Jochim Benter och hans hustru Kristina Benksdotter säljer huset till fältskären Arne Daumont. Daumont bor i huset tillsammans med sin hustru Maria Chappirou fram till år 1726 när Maria dör och arvingarna säljer huset till Laurentz Gahm som säljer det vidare år 1736 till köpmannen Johan Campberg. En intressant detalj är att år 1795 säljs huset till löjtnanten Georg Stjernhoff som är styvson till Carl Mikael Bellmans syste Fredrika Eleonora.

*Namnet på gränden skall ej förväxlas med dagens Ignatiigränd som ligger på ett hela annat ställe i Gamla Stan, även om båda är uppkallade efter samma boktryckare, Ignatius Meurer.
**Källa: Palmsköldska samlingen vid Uppsala universitetsbibliotek, nr XIV Topogr. Tom X Stockholm. Pars VI sidan 63.
***De flesta portalerna i Gamla Stan dateras till mitten av 1600-talet och framåt då Sverige hade blivit en stormakt och adeln började bygga sin stora stadspalats med imponerande portaler i staden samt att de rika handelsmännen m.fl. försökte efterapa dessa palatsens portaler.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format. Bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 2562 x 4033 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test