Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Västerlånggatan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Västerlånggatan


Fakta och historia om Västerlånggatan


Nämndes först år: 1447
Längd: 490 meter
Lat: 59.324219  Long: 18.070332

Västerlånggatan är Gamla stans största affärs- och turistgata. Här ligger butikerna och restaurangerna vägg i vägg längs hela gatan från Mynttorget i norr till Järntorget i söder. En lördag eller söndag på sommaren är det fullt med folk som promenerar här och det kan vara svårt att ta sig fram.

Namnet Västerlånggatan nämns för första gången redan 1447, då under namnet "Allmäningsgatan" och senare "Långa gatan". Namnet "Västerlånggatan" fick den år 1885 i samband med den stora namnrevisionen i Stockholm den 16:e juni detta år (läs mer om detta nedan).

Historia:
Gatan är säkert betydligt äldre än då den nämns första gången år 1447, den är med största sannolikhet en del av den s.k. Göta landsväg som förband Uppland med de södra landskapen ner till Götaland. Denna väg kallades tidigare även för "Tingsvägen" och gick då ner till "Svartlöten" där man höll ting på 1000-1200 talet.

När Stockholm grundlades på slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet kom vägen att gå utefter den västra delen av stadsmuren från norr till söder, det var då den fick namnet "Allmäningsgatan" som betydde att den inte tillhörde staden utan landet utanför (Allmäningen). Senare blev namnet istället "Långa gatan" vilket ger en fingervisning om att gatan nu betraktades som en del av staden och var den längsta gatan.

Under 1400-talet, när staden växte förbi den gamla stadsmuren, blev den tillsammans med "Österlånggatan" stadens huvudgata

År 1507 nämns gatan vid namnet "Langa Almennix gatu" och år 1510 kallas den för "Westra Almennix Langa gatu". På 1540-talet får den ett namn som är väldigt likt dagens "Westra longgatun".

Gatan har inte heller haft samma namn hela sträckan utan delar av den har haft olika namn. Norr om Storkyrkobrinken kallades den för "Norreportsgatan", "Smedjegatan" och "Stadssmedjegatan" på 1400-talet. Dessa delar har sedan ändra namn ett antal gånger och har bl.a. haft namnen "Smedjegatan" och "Smidie gatun", det senare användes till långt in på 1800-talet.

Efter hand så kom namnet "Stadssmedjegatan" att bli det dominerande namnet på gatan fram till år 1885 då namnet ändrades till Västerlånggatan. Namnet har historiska grunder och beskriver dessutom att den tillsammans med Österlånggatan är en av de 2 långa gatorna som går väster resp. öster om den centrala delen av Gamla stan.

Kända personer

Olof Palme - Västerlånggatan 31. Han bodde här år 1986 när han tillsammans med sin fru Lisbeth lämnade hemmet den 28:e februari för att senare samma kväll bli mördad.

Namnrevisionen
Den 16:e juni år 1885 var en omfattande namngivning av dels nya gator, dels förändring av äldre gatunamn i Stockholm. Namnrevisionen beslutades av stadsfullmäktige 16 juni 1885 och fastställdes genom Överståthållarämbetets kungörelse 1 augusti 1885. Till grund för besluten låg förarbeten i form av utlåtanden, utarbetade av Beredningsutskottet åren 1884 och 1885.

I 1884 års utlåtande från Beredningsutskottet framhåller man att ett stort behov att namnge de planerade gatorna föreligger: "Sedan de i stadsplanen upptagna nya gator och gatudelar börjat att i stor skala bebyggas, har utskottet trott tiden vara inne att gifva namn åt dessa gator och gatudelar, i sammanhang hvarmed det ansetts lämpligt att företaga en allmän revision af stadens gatunamn".

De principer man följde i Beredningsutskottet var

  • man införde gruppnamnsprincipen i gatuskicket - sedan 1600-talet hade detta varit vanligt beträffande kvarteren, men nu skulle detta även appliceras på gatornas namn. Exempel på detta är grupperna "de norra landskapen" och "den nordiska gudaläran" i Vasastan och "de södra landskapen" på Södermalm. Detta genomfördes än mer konsekvent i den nya bebyggelsen i Västerort och Söderort under 1900-talet.
  • sammanhängande trafikleder fick ett enda namn och inte flera olika namn på olika sträckningar, vilket varit vanligt tidigare.
  • man försökte få bort "dubbla" gatunamn i staden - tidigare hade det varit vanligt att samma gatunamn kunde uppträda på olika håll i staden, nu tog man bort det ena, ibland till och med bägge två. Ett exempel på detta är namnet Parisgränden, där bägge gatorna fick nya namn, dels Observatoriegatan i Vasastan, dels Fredmansgatan på Södermalm.
  • man försökte få bort namn som "ljuda lika eller eljest lätt förblandas".


Test