Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Norra Järnvägsbron i Stockholm

Norra Järnvägsbron utgör den norra delen av den stora järnvägsbron som förbinder Södermalm med Tegelbacken på Norrmalm, den byggdes åren 1950-1955 efter diskussioner som pågått sedan 1900-talets början.

Bild på Norra Järnvägsbron


Fakta och historia om Norra Järnvägsbron


Invigdes: 1954-12-6
Längd: 244 meter
Bredd: 13 meter
GPS: 59.326896 , 18.062189

År 1898 utlystes en tävling avseende förslag till en ny infart för den Västra Stambanan. Förslaget från den tysk-norska firman Gleim och Eyde vann men ansågs så dyrt att det inte kom att genomföras. År 1860 hade Västra stambanans huvudstation, Stockholms södra, öppnats vid Södra Bantorget (nuvarnade Medborgarplatsen), det var Stockholms första järnvägsstation. Sex år senare öppnades huvudstationen för den Norra stambanan, Stockholms norra, vid nuvarande Norra Bantorget, problemet var att det inte fanns någon järnvägsförbindelse mellan dessa två huvudstationer.

Lösning på problemet med förbindelse mellan huvudstationerna kom år 1871 då den s.k. Sammanbindningsbanan invigdes som gick över Norr- och Söderström samt Gamla Stan i 3 broar. Den norra bron gick mellan Tegelbacken och östra delen av Riddarholmen, den mittersta bron gick över Riddarholmskanalen och den södra bron gick mellan Mälartorget och Södermalm. För att båttrafiken skulle kunna passera byggdes en svängbro på den södra bron. Läs mer om Sammanbindingsbanan här.

Bild på Hörnellska dubbel bron
Den s.k. Hörnellska dubbelbron. Tekning av okänd.

Den stora ökningen av både bil, båt och tågtrafiken gjorde dock snabbt att en ny lösning måste tas fram för att undvika de stora trafikstockningarna som uppstått redan på 1910-talet. En idé från grosshandlaren Josef Carlsson var en dubbelbro med järnvägen på det övre planet och biltrafiken på det undre, det förslaget förkastades i huvudsak p.g.a. brons utseende. År 1915 föreslog professorn Ivar Tengbom den s.k. Mariabergslinjen med en trespårig järnvägsbro och stora landutfyllningar på Riddarholmen, det förslag förkastades p.g.a. att ingen bro för biltrafiken hade tagits med. Idén med dubbelbro föreslogs igen år 1925 av professorn P.G Hörnell (den Hörnellska dubbelbron), men nu med biltrafiken på det övre planet och järnväg och tunnelbana på det undre planet, se bild ovan. Även denna dubbelbro förkastades.

År 1928 antogs den s.k. generalplanen för Stockholm avseende bl.a. trafikanordningar för både spår- och fordonstrafik. Det var nu som förslagen till den Södra- och Norra järnvägsbron samt Centralbron togs fram. Äntligen togs principbeslutet men det återstod fortfarande mycket tid och flera detaljbeslut före byggnationen kunde starta.

År 1930 tillsattes en trafikkommitté under borggarrådet Yngve Larsson som fick i uppdrag att ordna lokaltrafiken i innerstaden och det första uppdraget blev Slussen. År 1934 lade kommitten fram ett förslag avseende en gemensam bro för spår- och biltrafik från Tegelbacken till Riddarholmen med en fortsättning till Södermalm för spårtrafiken. Den seglingsfria höjden över Söderström skulle bli 5,4 meter. Även tunnelbanebron mellan Munkbron på Stadsholmen och Slussen ingick i planeringen samt tunneln för tunnelbanan mellan Munkbron och Tegelbacken. Den här lösningen slogs sedan fast genom det s.k. 1940-års bangårdsavtal.

Redan år 1944 måste det antagna förslaget revideras med större tunnelbanestationer och plats för dubbelspår. Det är också i samband med detta som järnvägsbron flyttas till väster om gatubron (Centralbron) och på det viset löst problemet med hur biltrafiken skulle passera över järnvägsbron på Riddarholmen för att ta sig in till Gamla Stan. Nu planeras också för att bron för biltrafiken skall fortsätta över Söderström och inte sluta vid Munkbron som i det ursprungliga förslaget från 1934. Det nya förslaget fastställs i det s.k. 1947 års bangårdsavtal.

Bild byggandet av den Norra järnvägsbron
Byggandet av den Norra järnvägsbron 1954. Foto Lennart av Petersens

Den 17:e mars år 1947 fick Stockholms hamnförvaltning i uppdrag av Stockholms stads gatukontor att påbörja projektet med den nya järnvägsbron och gatubron mellan Tegelbacken och Södermalm. Det sista som tillkom i projektet var att det skulle gå en gångbro (i praktiken den västra delen av järnvägsbron) mellan Södermalm och Munkbron samt mellan Riddarholmen och Tegelbacken. På hösten 1950 startas arbetet på de norra broarna.

Den Norra järnvägsbrons totala längd är 244 meter men räknar vi in brodelen över fast mark så är den totala längden 430 meter och 16 spann. Bredden är 13 meter varav gångbrodelen är 2,8 meter. Både den Södra- och Norra järnvägsbron har dubbelspår.

Den Norra järnvägsbron invigdes den 6:e december år 1954 men då under namnet Järnvägsbron, det är först år 1977 som man delar upp namnet på Södra resp. Norra järnvägsbron.Test